SUYUN HAVZA ÖLÇEĞİNDE YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

4.06.2021 / Gösterim Sayısı : 417 / Arşiv

 

 

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi çalışma grubu toplantısı 31 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

 

Toplantıda suyun havza ölçeğinde yönetimi ile ilgili aşağıda belirtilen stratejik konular istişare edildi:

 

Ø  Suyun verimli kullanılması için kurumsal olarak dar boğazlar, hedefler ve çözüm önerilerine yönelik hazırlanan sunum gündeme geldi.

Ø  Diğer çalışma gruplarında gündeme gelen konu başlıkları okundu. Ele alınacak konular üzerinde duruldu.

Ø  Önerilerin yüzey ve havza suyunu ilgilendiren konular üzerinde ele alınması gerektiği konuşuldu.

Ø  Kurumlar arası koordinasyon başlığının altına darboğazlar, iyi, zayıf yönlerinin eklenmesi gerektiğine karar verildi.

Ø  Darboğazlar ile ilgili sorunlara çözüm önerileri üzerinde konuşuldu.

Ø  Sulamayla ilgili DSİ, Tarım İl Müdürlüğü nezdinde bir koordinasyonun sağlanmasına ve ayrıca su kullanan çiftçilerin yeni sulama teknolojisi sistemlerinin kullanımı ile ilgili bilinçlendirilmesi gerektiği, koordinasyonun sağlanamaması gündeme geldi.

Ø  Sulama konusunda uzmanların geliştirilmesi gerekliliği ifade edildi.

Ø  Darboğazlarda havza bazlı suyun tek elden yönetiminin ve tahsisinin sağlanması konusunda bir sisteme gidilmesi önerisinde bulunuldu.

Ø  Kurumsal arası koordinasyonda güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditlerinin neler olduğu üzerinde duruldu.

Ø  Güçlü yönlerini su yönetimi ile ilgili tüm kurumlar tek çatı altında toplanması, zayıf yönlere kurumlar arasında geçmişten gelen alışkanlıklar, fırsatlar konusunda çok deneyimli uzmanların olduğu dile getirildi.

Ø  Geçmişte yapılan çalışmaların güçlü yönlerde yer alabileceği fikri söylendi.

Ø  Entegre projelerin yeterince sahiplenilememesi, personel yönetiminde doğru yere doğru kişilerin atanmamasının ve bütçe kaynağının olmaması zayıf yönler başlığı altına alınabileceği söylendi.

Ø  Projelerde tavan bütçelerinin olmamasının tehdit oluşturduğu dile getirildi.

Ø  Koordineli projelerin dış kaynaklı raporlama bilgi sağlama güncelliğini koruma fonksiyonlarının bir çatı altında toplanmasının fırsat olarak görüldüğü ifade edildi.

Ø  Büyükşehir belediyelerinin tarımsal sulamaya ilişkin uygulamalarda farklılık gösterdiği ve köy hizmetleri faaliyetlerini yürütecek gerekli bütçe bulunulamamasının zayıf başlık altında alınmasına karar verildi.

Ø  Suyun kullanımında su kanalizasyon idareleri ile BB birlikte yürütülmesi fırsat olarak değerlendirildi.

Ø  Büyükşehir Belediyelerin kanuni bir hüküm olmadan küçük sulama sistemlerini, basınçlı sulama sistemleri gibi birçok iş yaparak ve kendi bütçesinden karşılanması tehdit olarak algılanması gündeme geldi.

Ø  Bir projenin birden fazla kuruluş tarafından yapılıyor olması güçlü yönlerin içinde ele alındı.

Ø  Kurumların arasında koordinasyonların sağlanması fırsat yönlerin içerisinde değerlendirildi.

Ø  Taşra teşkilatında görev karmaşasının olması, kendi eğitim ve yayın faaliyetlerini yürütüyor olması tehdit olarak algılandığı gündeme geldi.

Ø  Merkezde bir birimin bulunması çiftçilere yönelik eğitim yayın konularının ilgili birime verilmesi fırsat olarak algılandığı ifade edildi.

Ø  Tarımsal sulamada eğitim alan çiftçilere öncelik verilmesi fırsat olarak değerlendirildi.

Ø  Danışma sürecinin yasal olarak bağlanması önerisinde bulunuldu.

Ø  Paydaş katılımı ve katılım süreçlerine ilişkin güçlü, zayıf yönleri ve fırsatları tehditleri değerlendirildi.

Ø  Paydaş katılımında güçlü yönlere havza yönetimi planlanmasında katılımcılık, zayıf yönlere ise paydaş katılımı geçiyor fakat paydaşın tanımının olmaması zayıf yön olarak dile getirildi.

Ø  Paydaş katılım haritalanmasının yapılamaması zayıf yönler arasında değerlendirildi.

Ø  STK’ların havzadaki iller kadar temsil edilmemesi zayıf yönler olarak değerlendirildi.

Ø  İl su yönetimi koordinasyon kurulunda sivil toplum kuruluşlarının asil üye olmaması zayıf yönler arasında ele alındı.

Ø  Havza yönetim planlarına internet üzerinden erişilebilmesi güçlü yönler arasında değerlendirildi.

Ø  Su stresi, su kıtlığı bilgilerinin sadece ülke bazlı verilmesi havza bazlı verilmemesinin bir tehdit olarak algılanacağı ifade edildi.

Ø  Tarımsal sulama konuları Tarım ve Orman Bakanlığına verilirken çiftçinin nasıl kullanacağı ile ilgili bilgi eksikliğinin tehdit olarak gözüktüğü gündeme geldi.

Ø  STK’ların teşvik edilmesi gerektiği ifade edildi.

Ø  Proje paydaş katılımında görünürlüğün önemindeki güç dile getirildi.

Ø  İzin, denetim ve yaptırım, AB süreci, sınıraşan sular konularının katılımcılar tarafından gelecek toplantı için görüşlerini alınması kararına varıldı.

 

 

 

YUKARI